Zespół ratownictwa medycznego jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie o PRM.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

  • zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
  • zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Ratownikiem Medycznym może być osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem zdrowotnym,
  • która uzyskała tytuł ratownika i posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.*

*Z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym art. 13, art. 36