Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 • kobiety w ciąży

 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Prawa pacjenta:

 • prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 • prawo pacjenta do informacji

 • prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

 • prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 • prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 • prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 • prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 • prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 • prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie