Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze (dalej: Stacja Pogotowia) ul. Bolesława Chrobrego 2
tel. 68 320 22 25
e-mail: wspr@pogotowie.zgora.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: 
Piotr Walania 
tel. 68 320 22 25
e-mail: IODO@pogotowie.zgora.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania Ci świadczenia zdrowotnego przez Stację Pogotowia oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.  

Masz prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej i prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty współpracujące ze Stacją Pogotowia w zakresie obsługi informatycznej oraz inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Stacja Pogotowia nie będzie stosowała wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.