Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

  • kobiety w ciąży

  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościPRAWA PACJENTA:

  • do świadczeń zdrowotnych

  • do informacji

  • do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

  • do tajemnicy informacji z nim związanych

  • do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  • do poszanowania intymności i godności pacjenta

  • do dokumentacji medycznej

  • do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

  • do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  • do opieki duszpasterskiej

  • do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie