Zespół ratownictwa medycznego jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie o PRM.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

  • zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,
  • zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny

Ratownikiem Medycznym może być w osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • jest zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem zdrowotnym,
  • posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, i uzyskała tytułu ratownika,
  • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.*

*Z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym art. 13, art. 36