Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

- Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

- uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

- Kobiety w ciąży

- Świdczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

- działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

- osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Prawa pacjenta:

- prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,

- prawo pacjenta do informacji,

- prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,

- prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,

- prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

- prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,

- prawo pacjenta do dokumentacji medycznej,

- prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

- prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

- prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,

- prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.