Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze (Stacja Pogotowia) ul. Bolesława Chrobrego 2, e-mail: wspr@pogotowie.zgora.pl, numer telefonu: 68 320 22 25.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Piotr Walania, tel. 68 320 22 25, e-mail: IODO@pogotowie.zgora.pl

Masz prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu udzielania Ci świadczenia zdrowotnego przez Stację Pogotowia oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej i prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty współpracujące ze Stacją Pogotowia w zakresie obsługi informatycznej oraz inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Stacja Pogotowia nie będzie stosowała wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.